සමාවදීම - Forgiveness


"Forgiveness" Analysis by Saamantha Tennege

මෙම වීඩියෝව තුළින් අප කථා කරන්නේ විලියම් හෙන්රි ඩේවිස් කවියාගේ "Forgiveness" ගැනය.


In this video, we are talking about the poem "Forgiveness" by W. H. Davies.


Please Subscribe and Comment on your views of this poem.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

පංචතන්ත්‍රය - 01

මෙම වීඩියෝව තුළින් අප කථා කරන්නේ විශ්ණුශර්ම නම් පඬිවරයා විසින් සංග්‍රහ කරන ලද පංචතන්ත්‍රය ගැනය. ඉදිරිපත් කිරීම - කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සංස්කෘත අංශයේ හිටපු සහකාර කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය ශාස්ත්‍රපති ඉඳිපරපේ

උදාර කල්පනා - HITOPADESA Verse 1.72

මෙම වීඩියෝව තුළින් අප කථා කරන්නේ ශ්‍රී නාරායණශර්ම නම් පඬිවරයා විසින් සංග්‍රහ කරන ලද හිතෝපදේශයේ මිත්‍රලාභය කොටසේ 72 වෙනි ශ්ලෝකය ගැනය. සිංහල පද්‍යානුවාදය සහ ගද්‍යමය පරිවර්තනය : මහාචාර්ය සමන් චන්ද්‍ර රණ