මිනිසා යනු...

"මිනිසා යනු තමන් මෙබඳුයැයි සිතන්නා නොව, ඔහු කවුදැයි යන්න සඟවන්නාය."

- ඇන්ඩ්‍රි මැල්රෞක්ස්

“Man is not what he thinks he is, he is what he hides.”

André Malraux

15 views0 comments

Recent Posts

See All

බොරැව සහ ඇත්ත

"අසත්‍ය දුවන්නේ කෙටි දුරය. එනමුත් සත්‍ය මැරතන් දුවයි." - මයිකල් ජැක්සන් - “Lies run sprints, but the truth runs marathons.” - Michael Jackson -

Kadapatha Publications

+61 (0)433 638 610

info@kadapatha.com.au

Shop

Socials

Be The First To Know

Sign up for our newsletter

© 2020 by Kadapatha Publications. Sri Lankan Community Magazine based in Melbourne, Australia

Proudly created with saamArt.com.au