බොරැව සහ ඇත්ත

"අසත්‍ය දුවන්නේ කෙටි දුරය. එනමුත් සත්‍ය මැරතන් දුවයි."

- මයිකල් ජැක්සන් -


“Lies run sprints, but the truth runs marathons.”

- Michael Jackson -

18 views0 comments

Recent Posts

See All

මිනිසා යනු...

"මිනිසා යනු තමන් මෙබඳුයැයි සිතන්නා නොව, ඔහු කවුදැයි යන්න සඟවන්නාය." - ඇන්ඩ්‍රි මැල්රෞක්ස් “Man is not what he thinks he is, he is what he hides.” ― André Malraux

Kadapatha Publications

+61 (0)433 638 610

info@kadapatha.com.au

Shop

Socials

Be The First To Know

Sign up for our newsletter

© 2020 by Kadapatha Publications. Sri Lankan Community Magazine based in Melbourne, Australia

Proudly created with saamArt.com.au