—— බුකියට යමි ——

– ශිරාන් විජේරත්න විසිනි –

බුකියට යමි ගොසිප් ලබමි සතුට සොයමි දුකම ලබමි දරැ නොදකිමි ඉවත බලමි සිත් පාරමි ඒ නොහඟිමි….

මනස් ගනිමි සිහින මවමි නන් දොඩවමි වියරැ වැටෙමි තවත් එඛෙමි අකුල් හරිමි පතුල කණිමි තව පැටලෙමි මුලම සිටිමි…..

හිරැ නොදකිමි සඳ සඟවමි පිණි අසුලමි කුමක් ලදිමි නමක් නොදෙමි යමක් සොයමි නම නොදනිමි මතු නොඅසමි තතු රිසියෙමි……

අවුල් මවමි කොහොල් ලිහමි වරැණෙ කියමි නිගරැ කරමි චරිත මකමි චරිත මවමි මමම නොවෙමි මමත්ම වෙමි

දුක ඛෙදනෙමි ඇයි නොදනිමි වහසිඛෙනෙමි තව නොරැඬෙමි ඉකිබිඳිනෙමි යලි තනිවෙමි සැහැසිවුනෙමි යලි ගුගුරමි…….

සිසිල උවමි උදම් අනමි සතුරැ කරමි මිතුරැ හරිමි පමා වුනෙමි සිහි එලඹෙමි නිවන සොයමි ඉම නොදනිමි යලි නොමඑමි……

1 view0 comments

Recent Posts

See All

බොල් වී

වේරම්බ වායු කළඹන සිතේ දළ රළ පෙළ නුඹ පාමුලට එවූ සැන මල් කිණිති පවා මදකුදු නොසැලෙන මන්ද මාරැතය සිඹින පකුල් කල මහිම අදටත් විශ්මයකි තාම නෙත් අහිමි බිලාල පැටව් මෙන් පහන් එළිය නොදැක යුගඳුරක සිටියද

The initiator….

by Shiran Wijeratne ඔහේ මොකද බලන්නෙ තමුසෙ කවුද හොයන්නෙ බාප්පද මස්සිනාද මල්ලිද? තැවිල පලක් නෑ අයිසේ මෙතැනින් ගිය උන්දැල යැව්වෙ එකම තැනකට ආපු අතක් බලාන යන ඉලව් මඟුලක තොලොන්චි වෙනව හොඳා ආ…පොකැට්

Kadapatha Publications

+61 (0)433 638 610

info@kadapatha.com.au

Shop

Socials

Be The First To Know

Sign up for our newsletter

© 2020 by Kadapatha Publications. Sri Lankan Community Magazine based in Melbourne, Australia

Proudly created with saamArt.com.au