පංචතන්ත්‍රය - 01

මෙම වීඩියෝව තුළින් අප කථා කරන්නේ විශ්ණුශර්ම නම් පඬිවරයා විසින් සංග්‍රහ කරන ලද පංචතන්ත්‍රය ගැනය.


ඉදිරිපත් කිරීම - කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සංස්කෘත අංශයේ හිටපු සහකාර කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය ශාස්ත්‍රපති ඉඳිපරපේ ධම්මසිරි හිමි.


In this video, we are talking about The Panchatantra, which is an ancient Indian collection of interrelated animal fables in Sanskrit verse by Vishnusharma.


Sinhala explanation and script by Ven Idiparape Dhammasiri, former assistant lecturer of Kelaniya University, Sri Lanka.


Please Subscribe and Comment on your views of this video.


කරැණාකර ඔබේ අදහස් පහත සටහන් කරන්න...

46 views0 comments

Recent Posts

See All

උදාර කල්පනා - HITOPADESA Verse 1.72

මෙම වීඩියෝව තුළින් අප කථා කරන්නේ ශ්‍රී නාරායණශර්ම නම් පඬිවරයා විසින් සංග්‍රහ කරන ලද හිතෝපදේශයේ මිත්‍රලාභය කොටසේ 72 වෙනි ශ්ලෝකය ගැනය. සිංහල පද්‍යානුවාදය සහ ගද්‍යමය පරිවර්තනය : මහාචාර්ය සමන් චන්ද්‍ර රණ

සමාවදීම - Forgiveness

"Forgiveness" Analysis by Saamantha Tennege මෙම වීඩියෝව තුළින් අප කථා කරන්නේ විලියම් හෙන්රි ඩේවිස් කවියාගේ "Forgiveness" ගැනය. In this video, we are talking about the poem "Forgiveness" by W. H. Davie

Kadapatha Publications

+61 (0)433 638 610

info@kadapatha.com.au

Shop

Socials

Be The First To Know

Sign up for our newsletter

© 2020 by Kadapatha Publications. Sri Lankan Community Magazine based in Melbourne, Australia

Proudly created with saamArt.com.au