පංචතන්ත්‍රය - 01

මෙම වීඩියෝව තුළින් අප කථා කරන්නේ විශ්ණුශර්ම නම් පඬිවරයා විසින් සංග්‍රහ කරන ලද පංචතන්ත්‍රය ගැනය.


ඉදිරිපත් කිරීම - කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සංස්කෘත අංශයේ හිටපු සහකාර කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය ශාස්ත්‍රපති ඉඳිපරපේ ධම්මසිරි හිමි.


In this video, we are talking about The Panchatantra, which is an ancient Indian collection of interrelated animal fables in Sanskrit verse by Vishnusharma.


Sinhala explanation and script by Ven Idiparape Dhammasiri, former assistant lecturer of Kelaniya University, Sri Lanka.


Please Subscribe and Comment on your views of this video.


කරැණාකර ඔබේ අදහස් පහත සටහන් කරන්න...

Kadapatha Publications

+61 (0)433 638 610

info@kadapatha.com.au

Shop

Socials

Be The First To Know

Sign up for our newsletter

© 2020 by Kadapatha Publications. Sri Lankan Community Magazine based in Melbourne, Australia

Proudly created with saamArt.com.au