කිෂානී ජයසිංහ

පේලේටෝ දක්වන පරිදි  සංගීතය යනු නිවැරදි සහ වැරදි භාවිතාව කුමක්දැයි අර්ථදැක්වෙන එක්තරා නීතියකි. එය විශ්වයේ ආත්මය යි. මනසට පියාපතකි.


1 view0 comments

Recent Posts

See All

අපගේ වයස්ගතවීම සිදුවන්නේ හරිම වේගයකින්. මේ වයසට යාම පිටතට නොපෙන්වන්නට අප කොතරම් උත්සාහ කරනවාද? කොතරම් වියදම් කරනවා ද? ඒ පිටතින් පමණයි. නමුත්

මරණයෙන් බේරැණ රෝහණ පණපිටින් නොමරා මරන්න ජුලියස් භාවිතා කළේ අමුතු අමුතු උපක්‍රම. ජුලියස් කවදාවත් රෝහණට, රෝහණ කියලා කිව්වේ නැහැ. කිව්වෙම රොහාන