කැඩපත කැටපත – පෙබරවාරි 2016

මල්වට්ටියක් දෝතින් දරාගෙන ඈත පිදුරංගල විහාරේ සිල් සිතින් මෙන් මෙත් හදින් ගෙන වඩිති සුදුවළා අතරේ දොහොත් මුඳුනේ තබා වැඳගෙන මමත් දෙන්නම් සාදු කාරේ සාදු සාදු සෙතක් වේවා සරන තුරු ගොර බිරම් සසරේ

පී. අමරසිංහ

කැට තලෙහි කව් ගී – මවත් තොප රූ අසිරි නග්න ළය යටැ අසනි – දැකැ සලිත් සිත් කෙසේ ලියමි දස් වැ වැතිරෙම්මැයි – සුනිල් බැම යටැ රැඳුනු තෙත මත තොල් සිනා කොන්ද් විඳිම්මැයි – (හ)ස කත් විලස් මගහැර

දිලිනි ඊරියවල

කාගේ දියණියද සොහොයුරියද කෙල්ලේ දීගේ යන්නෙ කොහොමද උඹ සැන සිල්ලේ මාගේ පැනය ඇසුනා සේ එක එල්ලේ ඈගේ දෙනෙත් වල රැඳි කඳුලැලි හෙල්ලේ

ආනන්ද ගුණතිලක

මලක් වෙන්නම් ඉතින් නෙළන්නට සියුමැළි අතින් සුවඳ වෙන්නම් සඳුන් දැවටෙන්ට නිබඳව ළඟින් පබළු වෙන්නම් ගෙලේ සිපගන්ට රහසින් සෙමෙන් විළක් වෙන්නම් තුටින් නහවන්ට රන්වන් හසුන්

සාමන්ත තැන්නගේ

සියුමැළිය සොයා ගත් කලූ ගලක නිසාවෙන් නැඟිමි ගිරි හිස් – සිප දෙරණ වැළලෙන් කලූගලින් මතුව ආ සියුමැළිය නිසාවෙන් ඉතිං මිය යම් කෙසේ වෙලී සිත ආලෙන්

තිමිර විනිවිද

අප්සරාවෝ දවසින් දවස තිරිහන් වුනා සිත්තරා මිය ගියා කාස රෝගෙන්

සාගර ඉද්දවල

3 views0 comments

Kadapatha Publications

+61 (0)433 638 610

info@kadapatha.com.au

Shop

Socials

Be The First To Know

Sign up for our newsletter

© 2020 by Kadapatha Publications. Sri Lankan Community Magazine based in Melbourne, Australia

Proudly created with saamArt.com.au