ආතුර රෝස මල - The Sick Rose"The Sick Rose" analysis by Saamantha Tennege


මෙම වීඩියෝව තුළින් අප කථා කරන්නේ විලියම් බ්ලේක් කවියාගේ “The Sick Rose“ කාව්‍ය ගැනය.


In this video, we are talking about the poem "The Sick Rose" by William Blake.


Please Subscribe and Comment on your views of this poem.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

අපගේ වයස්ගතවීම සිදුවන්නේ හරිම වේගයකින්. මේ වයසට යාම පිටතට නොපෙන්වන්නට අප කොතරම් උත්සාහ කරනවාද? කොතරම් වියදම් කරනවා ද? ඒ පිටතින් පමණයි. නමුත්

මරණයෙන් බේරැණ රෝහණ පණපිටින් නොමරා මරන්න ජුලියස් භාවිතා කළේ අමුතු අමුතු උපක්‍රම. ජුලියස් කවදාවත් රෝහණට, රෝහණ කියලා කිව්වේ නැහැ. කිව්වෙම රොහාන