ආතුර රෝස මල - The Sick Rose"The Sick Rose" analysis by Saamantha Tennege


මෙම වීඩියෝව තුළින් අප කථා කරන්නේ විලියම් බ්ලේක් කවියාගේ “The Sick Rose“ කාව්‍ය ගැනය.


In this video, we are talking about the poem "The Sick Rose" by William Blake.


Please Subscribe and Comment on your views of this poem.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

ජූලියස් භූමිකාව සහ හරී..ඊ..හීන්, පණ-නෑ-ඩෝ…

මරණයෙන් බේරැණ රෝහණ පණපිටින් නොමරා මරන්න ජුලියස් භාවිතා කළේ අමුතු අමුතු උපක්‍රම. ජුලියස් කවදාවත් රෝහණට, රෝහණ කියලා කිව්වේ නැහැ. කිව්වෙම රොහාන

Kadapatha Publications

+61 (0)433 638 610

info@kadapatha.com.au

Shop

Socials

Be The First To Know

Sign up for our newsletter

© 2020 by Kadapatha Publications. Sri Lankan Community Magazine based in Melbourne, Australia

Proudly created with saamArt.com.au